تمام بسته های پیشنهادی

با مصالح

75,000
سوله صنعتی (تیر ورقی)

شامل:

ورق (st37)        
پروفیل
پیچ و مهره
ساخت قطعات سازه
بازرسی جوش(1)
رنگ
حمل و نقل
جرثقیل
نصب

جهت استعلام قیمت روز

با شماره بالای صفحه تماس بگیرید

یا یک درخواست ارسال بفرمایید.

دستمزدی

25,000
سوله صنعتی (تیر ورقی)

شامل:

ورق (st37)        
پروفیل و مقاطع آماده
پیچ و مهره
ساخت قطعات سازه
بازرسی جوش(1)
رنگ
حمل و نقل
جرثقیل
نصب

جهت استعلام قیمت روز

با شماره بالای صفحه تماس بگیرید

یا یک درخواست ارسال بفرمایید.

متری

1,800,000
سوله صنعتی (تیر ورقی)

شامل:

فنداسیون        
اسکلت کامل
پوشش سقف
دیوارهای جانبی
در و پنجره
روشنایی
کفسازی

جهت استعلام قیمت روز

با شماره بالای صفحه تماس بگیرید

یا یک درخواست ارسال بفرمایید.

با مصالح

80,000
اسکلت فلزی جوشی

شامل:

ورق (st37)        
پروفیل و مقاطع آماده
پیچ و مهره
ساخت قطعات سازه
بازرسی جوش(1)
رنگ
حمل و نقل
جرثقیل
نصب

جهت استعلام قیمت روز

با شماره بالای صفحه تماس بگیرید

یا یک درخواست ارسال بفرمایید.

دستمزدی

30,000
اسکلت فلزی جوشی

شامل:

ورق (st37)        
پروفیل و مقاطع آماده
پیچ و مهره
ساخت قطعات سازه
بازرسی جوش(1)
رنگ
حمل و نقل
جرثقیل
نصب

جهت استعلام قیمت روز

با شماره بالای صفحه تماس بگیرید

یا یک درخواست ارسال بفرمایید.

با مصالح

80,000
اسکلت فلزی پیچ و مهره

شامل:

ورق (st37)        
پروفیل و مقاطع آماده
پیچ و مهره
ساخت قطعات سازه
بازرسی جوش(1)
رنگ
حمل و نقل
جرثقیل
نصب

جهت استعلام قیمت روز

با شماره بالای صفحه تماس بگیرید

یا یک درخواست ارسال بفرمایید.

دستمزدی

35,000
اسکلت فلزی پیچ و مهره

شامل:

ورق (st37)        
پروفیل و مقاطع آماده
پیچ و مهره
ساخت قطعات سازه
بازرسی جوش(1)
رنگ
حمل و نقل
جرثقیل
نصب

جهت استعلام قیمت روز

با شماره بالای صفحه تماس بگیرید

یا یک درخواست ارسال بفرمایید.

با مصالح

85,000
سوله سبک

شامل:

پروفیل و مقاطع آماده
پیچ و مهره
ساخت قطعات سازه
بازرسی جوش(1)
رنگ
حمل و نقل
جرثقیل
نصب

جهت استعلام قیمت روز

با شماره بالای صفحه تماس بگیرید

یا یک درخواست ارسال بفرمایید.